JSTE ZDE: HryPc.cz → Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Pro nákup v internetovém obchodě www.HryPc.cz jsou platné tyto obchodní podmínky, které vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen také dodavatel) a kupujícího (spotřebitel, partner).
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit v plném znění.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 • 1.Prodávající

 • COTARDO TRADE s.r.o., Revoluční 762/13, Praha 1, 110 00, IČO : 03502309, DIČ: CZ03502309,
  je společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • 2.Kupující

  • 2.1Spotřebitel

   • Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Za spotřebitele se všemi právy vyplývajícími z platné právní úpravy tedy bude ve všech smluvních vztazích považován takový zákazník, který v registračním, nebo objednávkovém formuláři nebude mít vyplněnou položku Firma a položku IČO/DIČ.
   • Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
  • 2.2Partner

   • Partnerem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.
   • Za partnera se všemi právy vyplývajícími z platné právní úpravy tedy bude ve všech smluvních vztazích považován takový zákazník, který v registračním, nebo objednávkovém formuláři bude mít vyplněnou položku Firma a položku IČO/DIČ.
   • Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky partnerem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
   • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
   • Veškeré smlouvy jsou uzavírané v českém jazyce. Uzavřené smlouvy jsou prodávajícím archivovány za účelem jejich úspěšného splnění a nejsou přístupné třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je celý proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před ukončením a odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.HryPc.cz a je tak umožněna jejich archivace či reprodukce kupujícím.
 • 3.Platební podmínky

 • Veškeré platební poplatky za platby zprostředkované platebními nástroji hradí prodávající. Tyto poplatky nebudou nijak zahrnuty do ceny objednaného zboží či služeb. Zboží či služby zůstávají do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 • Vyjímkou jsou platby, u kterých je doúčtován poplatek za provedení platby:
  • mobilním telefonem tzv. M-platba 42% z částky objednaného zboží.
  • PaysafeCard: 15% z částky objednaného zboží
 • Všechny dostupné platební možnosti jsou uvedeny v sekci Platba a způsob doručení.
 • 4.Dodací podmínky

 • Všechny produkty jsou digitálně distribuovány: licenční klíč /aktivační odkaz (tzv. Steam Gift) , dále jen Digitální produkt, bude kupujícímu doručen prostřednictvím emailu na emailovou adresu, kterou kupující zadal v objednávce.
 • V případě nedodání digitálního produktu je prodávající povinen vrátit kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu a to dle domluvy na jeho bankovní účet nebo poštovní složenkou na adresu uvedenou v jeho registraci a to do týdne 7 dnů po skutečném připsání platby na účet prodávajícího (dnem vrácení platby se pro tyto účely považuje den odeslání vrácené platby prodávajícím).
 • Doručením (zobrazením) objednaného digitálního produktu, je započato plnění služby. Digitální produkt je tedy po doručení (zobrazení) chápan jako již použitý. Toto platí u digitálně distirbuovaných služeb.
 • 5.Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 • Spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě).
 • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty.
 • Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 • Upozornění: Kupující nemůže po obdržení digitálního produktu (chráněného autorským zákonem) žádným způsobem věrohodně prokázat prodejci, že zakoupený digitální produkt nebyl z jeho strany aktivován a ani v budoucnu nedojde k jeho aktivaci, proto v tomto případě již není možné odstoupit od kupní smlouvy dle výše citovaného ustanovení občanského zákoníku (obdržením digitálního produktu byl produkt spotřebován). Uzavřením kupní smlouvy zákazník (spotřebitel) výslovně prohlašuje, že je s touto podmínkou seznámen a že s ní souhlasí.
 • 6.Rozpor s kupní smlouvou

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • 7.Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.
 • Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky a to včetně přepravného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.HryPc.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Případné spory mezi COTARDO TRADE a spotřebitelem/partnerem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel/partner může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Dále je možnost řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zařízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Vyhrazujeme si právo na změnu některých údajů, technického řešení a barevného provedení obalů oproti uvedeným fotografiím a textům. Některé fotografie jsou pouze ilustrační. Směrodatný je popis zboží !


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018. Změna obchodních podmínek je vyhrazena.